fbpx Gebruiksvoorwaarden website | Entrakt

A. TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE

Entrakt cvba tracht in de mate van het mogelijke haar diensten 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk te houden. De toegang tot de diensten kan echter worden onderbroken, onder meer om technische redenen, bijvoorbeeld onderhoud, of om andere redenen. De storingen geven geen aanleiding tot vergoeding.

B. COOKIES

Onze website gebruikt ‘session cookies’ om het bezoek te vergemakkelijken en bij sommige beveiligde toepassingen. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie en verdwijnen aan het einde van uw bezoek. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen.

C. GEBRUIK

De klant mag de website van Entrakt cvba maar gebruiken voor strikt geoorloofde doeleinden.

Zijn onder meer verboden:

  • elk gebruik dat de integriteit van het hele netwerk of van het computersysteem bedreigt (zoals het doorsturen van wormen, virussen en andere strafbare codes);
  • elke praktijk die de goede werking van Entrakt cvba kan schaden of het gebruik of de capaciteit van de prestaties voor de andere gebruikers in gevaar kan brengen;
  • elk gebruik dat de reputatie van Entrakt cvba schade kan toebrengen;
  • elk commercieel gebruik van de gegevens en databanken en elk gebruik dat niet met hun bestemming overeenstemt;
  • het gebruik van informatie op de Entrakt-website die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden;
  • elk gebruik van de site voor onwettige doeleinden.

Elke schending van de beveiliging van de servers of van het netwerk is verboden en kan aanleiding geven tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

D. WIJZIGING VAN DE WEBSITE

Entrakt cvba behoudt zich het recht toe om de inhoud van de website of de voorstelling van de onlinediensten op elk ogenblik en zonder verwittiging of mededeling aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

E. AANSPRAKELIJKHEID

Op onze site informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze informatie werd als juist beschouwd op het ogenblik van de bekendmaking, maar zij kan na enige tijd onnauwkeurig of verouderd worden. De gebruiker is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. Sommige inlichtingen werden bij derden ingewonnen. Entrakt cvba is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de informatie uit externe bronnen, databanken, webapplicaties en websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten bij het verzamelen van deze gegevens.

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de site of gebruik ervan op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Entrakt cvba is geenszins aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade door het gebruik van de site, noch voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op haar site, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden..

Entrakt cvba is niet verantwoordelijk voor het bedrieglijk gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst elke verantwoordelijkheid af voor elke indringing in haar computersystemen en voor elk plundering van gegevens dat daaruit kan voortvloeien. Niettemin gebruikt zij de nodige middelen om ongeoorloofde inbraak tegen te gaan.

F. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Voor enkele onlinediensten of instructies verzamelt Entrakt cvba persoonlijke gegevens om de aanvraag te kunnen behandelen. Deze gegevens kunnen door Entrakt cvba ook worden gebruikt voor informatie- en marketingdoelstellingen. Wenst de gebruiker zich hiertegen te verzetten, dan moet hij dit laten weten bij het invoeren ervan. Krachtens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker het recht om zijn gegevens op te vragen en indien nodig te doen aanpassen. Hiertoe volstaat het een e-mail te zenden naar info@entrakt.be of te schrijven naar Entrakt cvba , Herzieningslaan 80, 1070 Anderlech.

Op onze website kunnen sommige gebruikers ook een databank raadplegen met gegevens over panden die Entrakt beheert. Elk gebruik dat niet overeenstemt met de doelstelling van deze databank en de commercialisering van deze gegevens in welke vorm ook, is ten strengste verboden.

G. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Deze website en zijn inhoud zijn beschermd door de Belgische wetten inzake auteursrechten, juridische bescherming van databanken sui generis en bescherming van de intellectuele eigendom.

Elke aanpassing, verspreiding, verdeling, kopie, bewerking, vertaling of verandering van deze site of zijn inhoud of van een deel ervan, onder welke vorm en met welk elektronisch, mechanisch of ander middel dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Entrakt cvba .

Sommige namen, tekens en logo's op deze site zijn gedeponeerd en geregistreerd en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook.

Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolgingen.

De webmaster- eigenaar van deze site neemt geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto ‘s, artikelen en- of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd voor plaatsing op deze site.

Op alle foto’s van deze internetsite berust copyright. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Wanneer men een foto wil overnemen op welke wijze dan ook, dient altijd contact te worden opgenomen met de webmaster / eigenaar van deze site. De foto’s mogen in geen geval veranderd of aangepast worden!

Er is getracht de privacy van betrokkenen optimaal te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan eveneens contact op met de webmaster.

H. LINKS NAAR ANDERE SITES

In bepaalde rubrieken bevat de Entrakt website hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken wat betreft het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz. Entrakt wijst bovendien elke verantwoordelijkheid af voor het materieel, voor de gegevens van elke aard die op deze gelinkte sites staan of worden verspreid, en voor de eventuele verwerking van persoonlijke gegevens.

I. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Elke vordering omtrent de site moet, op straffe van verval, binnen het jaar na het ontstaan van de onderliggende oorzaak worden ingeleid.

Elke juridische verhouding tussen de Entrakt cvba en de gebruiker van de website ressorteert volledig onder het Belgisch recht. In geval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.